Vägledning för entreprenörsarvode enligt självkostnadsprincipen enligt AB 04: En vägledning för entreprenörsarvode ab 04

Självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06 innebär att entreprenörens kostnader ersätts enligt självkostnadsprincipen, vilket kan vara av stor betydelse för entreprenörer inom byggbranschen.

Läs mer om hur denna princip tillämpas inom entreprenadavtal.

Definition och bakgrund

Självkostnadsprincipen är en metod för att beräkna ersättning för entreprenadarbete i byggbranschen. Den härstammar från standardavtalen AB 04 och ABT 06, som används i svenska entreprenadavtal.

Principen innebär att entreprenörens arvode baseras på de faktiska kostnaderna för utfört arbete plus ett påslag för vinst och risk.

Tanken bakom självkostnadsprincipen är att skapa en rättvis och transparent modell för betalning i byggprojekt. Entreprenören får täckning för material, arbetskraft, maskinanvändning och andra nödvändiga kostnader.

På så sätt kan både beställaren och entreprenören känna trygghet i att arvodet reflekterar det verkliga värdet av det utförda arbetet.

Kostnadsslag som ersätts enligt principen

I självkostnadsprincipen enligt AB 04 specificeras vilka typer av kostnader som entreprenören har rätt att få ersättning för. Det innebär en detaljerad beskrivning av de tillåtna utgifterna inom ett entreprenörsavtal.

 • Direkta materialkostnader täcker alla råmaterial och komponenter som behövs för att utföra arbetet.
 • Arbetskraftskostnader inkluderar löner och andra relaterade utgifter för personal som är direkt involverad i projektet.
 • Maskinkostnader omfattar användningen, hyran eller avskrivningen av maskiner och verktyg som krävs för att slutföra uppdraget.
 • Transportkostnader gäller för leveranser av material till arbetsplatsen samt förflyttning av maskiner och personal.
 • Kostnader för underentreprenörer inkluderas när ytterligare expertis från tredje part tas in under projektets gång.
 • Administrativa kostnader täcker utgifterna för kontor, ledningspersonal och annan nödvändig administration kopplad till entreprenaden.
 • Försäkringspremier säkerställer att nödvändiga försäkringar relaterade till byggprojektet är betalda och giltiga under entreprenadtiden.

Användning inom entreprenadavtal

Självkostnadsprincipen tillämpas inom entreprenadavtal för att fastställa ersättning för kostnader som uppstår under byggprojekt. Parterna i avtalet kan använda denna princip för att bestämma ersättning för specifika kostnadsslag, såsom material, arbetskraft och övriga direkta kostnader som uppstår under entreprenaden.

Genom att tydligt definiera och överenskomma om vilka kostnader som ersätts enligt självkostnadsprincipen inom avtalet, kan båda parter undvika oklarheter och tvister gällande ersättningsnivåer.

Entreprenadavtal inkluderar vanligtvis bestämmelser för att tillämpa självkostnadsprincipen på ett konsekvent sätt, med krav på dokumentation och redovisning av kostnader. Denna metod skapar en transparent process genom vilken entreprenörer kan ansöka om ersättning och beställare kan granska och godkänna dessa kostnader enligt avtalet.

Vägledning för tillämpning av självkostnadsprincipen

Vid tillämpning av självkostnadsprincipen enligt AB 04 är det viktigt att genomföra noggranna förhandlingar och överenskommelser för att undvika missförstånd. Dessutom är det avgörande att följa bestämmelserna i kapitel 6 § 9-10 för att säkerställa rättvis ersättning enligt principen.

Förhandlingar och överenskommelser

Vid förhandlingar och överenskommelser kan parterna inom entreprenadavtal diskutera och komma överens om tillämpningen av självkostnadsprincipen enligt AB 04 kapitel 6 § 9-10.

Entreprenören och beställaren kan förhandla om vilka kostnadsslag som ersätts enligt principen och komma överens om eventuella justeringar eller tillägg utifrån specifika förutsättningar i det aktuella entreprenadprojektet.

Genom ömsesidig överenskommelse kan båda parterna klargöra hur självkostnadsprincipen ska tillämpas i praktiken, vilket kan bidra till att undvika oklarheter och tvister kring ersättningens omfattning och beräkning.

Tillämpning av AB 04 kapitel 6 § 9-10

Vid tillämpning av AB 04 kapitel 6 § 9-10 är det viktigt att följa de angivna kraven för att säkerställa korrekt ersättning enligt självkostnadsprincipen. Genom att noggrant förhandla och komma överens om kostnader enligt detta avsnitt kan entreprenörer och beställare undvika tvister längre fram i entreprenadavtalet.

Att upprätthålla tydlighet och ömsesidig förståelse vid tillämpningen av dessa paragrafer kan leda till ökad tillförlitlighet och minskad osäkerhet gällande ersättningsformer enligt självkostnadsprincipen.

Fördelar och begränsningar av principen

Fördelarna med självkostnadsprincipen inkluderar en transparent och rättvis ersättning för entreprenörens faktiska kostnader. Det ger incitament för entreprenören att effektivisera och minimera kostnaderna, vilket kan leda till kostnadsbesparingar för beställaren.

Emellertid kan principen vara begränsande eftersom den kräver noggrann dokumentation av varje kostnadspost, vilket kan öka administrativa bördor och leda till förseningar i ersättning.

Dessutom kan det uppstå tvister kring vilka kostnader som omfattas av principen och vilka som inte gör det, vilket kan orsaka komplikationer i entreprenadavtalet.

Ersättningsformer enligt självkostnadsprincipen

Procentuell beräkning av kostnader enligt principen kan vara ett effektivt sätt att ersätta entreprenörens faktiska kostnader. Debitering och kontroll av kostnader är också viktiga för att säkerställa att de ersätts enligt självkostnadsprincipen.

Särskilda krav och regler gäller för kostnader som ersätts enligt denna princip.

Procentuell beräkning

Vid tillämpning av självkostnadsprincipen enligt AB 04 gällande entreprenörsarvode, används procentuell beräkning för att fastställa ersättningen.

 1. Entreprenören och beställaren använder procentuell beräkning för att dela upp kostnaderna i enlighet med självkostnadsprincipen.
 2. Den procentuella fördelningen av kostnaderna fastställs genom ömsesidig överenskommelse under förhandlingarna.
 3. Procentuell beräkning möjliggör en transparent och tydlig fördelning av de ersättningsberättigade kostnaderna, vilket ger klarhet kring ersättningsnivåer.
 4. Beställaren kontrollerar den procentuella fördelningen för att säkerställa korrekt debitering och överensstämmelse med principen.
 5. Särskild uppmärksamhet riktas mot de särskilda krav som gäller för kostnader som ersätts enligt självkostnadsprincipen, vilka kan inkludera specificerade regler kring procentuell beräkning.

Debitering och kontroll

För entreprenörsarvode enligt självkostnadsprincipen enligt AB 04 krävs noga debitering och kontroll för att säkerställa korrekt ersättning.

 1. Entreprenören bör noggrant dokumentera och debitera samtliga kostnader som ersätts enligt självkostnadsprincipen för att undvika tvister eller missförstånd.
 2. Kontroll av debiterade kostnader bör ske regelbundet för att verifiera att de ligger inom ramen för överenskomna gränser och villkor i entreprenadavtalet.
 3. Det är viktigt att ha transparenta och pålitliga system för kontroll av ersättningsberättigade kostnader, inklusive revision av underlag och bevisning när det behövs.
 4. För att säkerställa rättvis och korrekt ersättning, bör både entreprenören och beställaren samarbeta vid eventuella kontroller och ha öppen kommunikation gällande debiterade kostnader.
 5. Vid tillämpning av debitering och kontroll enligt självkostnadsprincipen är det avgörande att följa bestämmelserna i AB 04 kapitel 6 § 9-10 samt upprätthålla tydliga processer för hantering av kostnadsdebitering och kontroll.

Särskilda krav för kostnader som ersätts enligt principen

Kostnader måste vara noga dokumenterade för att kunna ersättas enligt självkostnadsprincipen

 1. Alla kostnader måste vara relevanta för det specifika entreprenadsavtalet och tydligt kopplade till utförandet av arbetet.
 2. Kostnaderna måste vara rimliga och följa branschstandarder samt inte överstiga marknadsvärden.
 3. Det krävs en noggrann redovisning av kostnaderna med detaljerad dokumentation som stödjer varje utlägg för att kunna verifieras och godkännas.

Vanliga Frågor

1. Vad är självkostnadsprincipen i entreprenadavtal AB 04?

Självkostnadsprincipen i AB 04 är en metod för att beräkna entreprenörsarvode baserat på verkliga kostnader för ett byggprojekt.

2. Vilka kostnadsslag ingår enligt AB 04 när man räknar på entreprenörsarvode?

När man beräknar entreprenörsarvode enligt AB 04 inkluderas alla relevanta kostnadsslag, som material, arbete och andra utgifter som behövs för att utföra kontraktet.

3. Finns det någon kommentar till AB som förklarar hur man använder självkostnadsprincipen?

Ja, det finns kommentarer till AB som ger vägledning och förtydliganden om hur man tillämpar självkostnadsprincipen vid beräkning av entreprenörsarvodet.

4. Är E Constant’s thesis relevant när man diskuterar självkostnadsprincipen enligt AB 04?

Ja, E Constant’s thesis kan erbjuda insikter och fördjupad förståelse av juridiska aspekter kring tillämpningen av självkostnadsprincipen i enlighet med AB 04.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vägledning för entreprenörsarvode enligt självkostnadsprincipen enligt ab 04: en vägledning för entreprenörsarvode ab 04

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.