Bostadsrättsförening jurist – styrelsens ansvar

Det finns vissa saker som styrelsen och dess styrelseledamöter ansvarar för. Rent generellt så rör det sig om det som utgör det löpande arbetet. Vad det innebär och exempel på sådant löpande arbete kommer redogöras för i den här artikeln.

Bostadsrättsförening jurist – styrelsens ansvar

Löpande arbetet och styrelsens ansvar i brf

Som inledningsvis nämnt svarar styrelsen främst för det som utgör det löpande arbetet i föreningen. Med det menas alltså föreningens ärenden som rör organisation och dess förvaltning. I konkreta termer avses med det är att säkerställa att föreningens bokföring och administrationen hanteras korrekt. Vidare gäller även att se till att fastigheten som tillhör förvaltningen och även föreningens kapital sköts om på ett bra sätt. Redovisningen och hanteringen av föreningens ekonomi måste styrelsen utforma rutiner för. Det finns inget krav på att styrelsen måste sköta om själva redovisningen med mera, utan det går bra att delegera vidare. Däremot så kommer ansvaret ligga på styrelsen, och det ansvaret får styrelsen inte delegera.

Kontakt med föreningsmedlemmarna

Ett av de ansvar som ligger på styrelsen är att vara medlemmarna behjälpliga, genom att besvara de frågor som de ställer och bemöta medlemmarnas förslag och skrivelser. Frågorna som kommer in ska besvaras skyndsamt. När styrelsen håller styrelse möten så ska de förslag som kommit in från medlemmarna tas upp, även om en del av dessa förslag måste överlämnas till föreningsstämman. Oavsett om styrelsen själv beslutar om förslaget eller om det hänskjuts till föreningsstämman är det viktigt att informera medlemmen vad som händer med dennes förslag, var och när förslaget kommer beslutas. När beslut slutligen fattats gällande medlemmens förslag, så ska medlemmen bli meddelad igen vilket beslut som fattades.

Bostadsrättsförening jurist – styrelsens ansvar

Skötseln av föreningens fastighet

En annan av styrelsens uppgifter är att sköta om det praktiska kring fastigheten. Exempel på skötsel som faller in under den här uppgiften är att se till att snön skottas bort på vintern. Ett annat exempel är att se till att det städas och hålls rent i fastigheten.

Administrativa förvaltningen och styrelsens ansvar i brf

Mycket av det administrativa arbetet ligger under styrelsens ansvar:

Styrelsen ansvarar för bokföring och årsredovisning, för att årsavgifter och hyror betalas av medlemmarna, för att leverantörer får betalt, sköta om lönerna för de eventuella anställda i föreningen, ta hand om frågor som rör försäkringar, osv. Listan kan göras lång, men genom dessa exempel kanske man kan få en bild om hur omfattande administrativ förvaltning som styrelsen ska sköta om.

Styrelsens relation till stämman

Eftersom det högsta bestämmande organet i en bostadsrättsförening är stämman, så har styrelsen i regel att rätta sig efter de beslut som stämman fattar. Undantaget från den lydnadsplikten är om beslutet som stämman fattat strider mot gällande lag eller mot stadgarna.

Viktiga beslut som styrelsen ofta har rätt att fatta

Trots att stämman är det högsta bestämmande organet i föreningen, har ändå styrelsen stora befogenheter. Exempel på sådana större beslut som styrelsen kan få besluta om är antagande av nya medlemmar, förverka en bostadsrätt, låta registrera en förening, reparationer av stor omfattning under förutsättning att reparationerna inte är allt för dyra att genomföra.

Bostadsrättsförening jurist – styrelsens ansvar

Fastställa årsavgift och andra avgifter

Att bestämma årsavgiften ligger under styrelsens ansvarsområde. Även avgifter som upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och avgift för att hyra ut i andra hand bestämmer styrelsen. När styrelsen ska bestämma årsavgift så får de göra en avvägning mellan vad som anses som för låg avgift för att ha en ekonomi som är i balans, och å andra sidan vad som är en så hög avgift att medlemmarna lämnar föreningen och flyttar ifrån fastigheten. Så att bestämma årsavgift är med andra ord ingen enkel uppgift.

Att tänka på

I den här artikeln har översiktligt berörts vad som faller inom styrelsens ansvar. Exemplen är inte uttömmande och det kan finnas fler saker som faller inom styrelsens ansvar, liksom saker som styrelsen inte får besluta om. Om du är osäker på vad just er styrelse får göra eller har att ansvara för, så tveka inte att höra av dig till oss. Vasa Advokatbyrå har stora kunskaper inom frågor som rör styrelseansvar och andra frågor som rör bostadsrättsföreningar. Vi hjälper gärna dig med dina frågor.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undvik att missa något av de områden som er styrelse har att ansvara för.

* Få hjälp med vad er styrelse kan besluta om.

Tvistelösning

* Få en juridisk bedömning utifrån stadgar och gällande rättsläge.

* Minimera möjligheterna att styrelsen handlar utanför sitt ansvar eller inte handlar inom sitt ansvar.

* Maximera chansen att styrelsen gör det som krävs enligt lag.

* Slipp råka ut för konsekvenser för att styrelsen handlat fel.

Kontakta oss för ett gratis telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna bostadsjurister.

Läsvärt

https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2018/stockholm/ar-du-ny-i-styrelsen-for-din-bostadsrattsforening/

https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/vem-ska-skota-om-fastigheten

https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/bostadsrattsforening/starta/styrelse/styrelse-bostadsrattsforening-1.1848

https://www.riksbyggen.se/bostad/bostadsratter/vad-gor-styrelsen-i-en-bostadsrattsforening/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bostadsrattslag-1991614_sfs-1991-614

Ta kontakt!

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.