Obegränsad skattskyldighet

Enligt ett gammalt ordspråk finns det endast två saker ingen människa kan komma undan. Ingen människa kan undkomma döden och ingen människa kan undkomma skatt. Detta uttryck är delvist sant vad gäller skatten. Ingen, eller i vart fall väldigt få, kan undkomma skatt helt och hållet. Däremot kan man undkomma svensk skattejurisdiktion.

Sverige har en relativt normal skattesats på de flesta inkomsterna sett i proportion till våra grannar i Europa. Däremot är den relativt hög om man särskilt jämför med s.k. skatteparadis där satserna kan ligga så lågt som under 10 procent. Man kan således känna sig manad att lägga om sin beskattning till mer förmånliga villkor. Men hur går detta till?

Denna artikel kommer behandla svensk skattejurisdiktion vad gäller obegränsat skattskyldighet. Håll gärna utkik efter andra artiklar från Vasa Advokatbyrå om samma ämne, eller någonting helt annat. Tänk på att skatterätten är väldigt komplex både vad gäller nationella och internationella frågor. Skatterätten är även ett av de områdena med snabbast förändringstakt. Hör därför gärna av dig till en jurist i god tid innan.

Svensk jurisdiktion

Utgångspunkten för svenska medborgare och andra som bor i Sverige är att de är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Av detta följer att man är obegränsat skatteskyldig för all sin inkomst oavsett vart ifrån den härrör. Ett exempel är att jag som privatperson, bosatt i Stockholm, är skattskyldig i Sverige även för realisationsvinst i Tyskland.

Obegränsad skattskyldighet stadgas i 3 kap. 3–16§§ inkomstskattelagen. Av 3§ följer att den som (i) är bosatt, (ii) stadigvarande vistas eller (iii) har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig här.

Som bosatt räknas de personer som enligt folkbokföringslagens bestämmelser. AV detta följer att en person ska anses bosatt i Sverige baserat på folkbokföring, som i sin tur föreskriver att man ska vara bokförd på den adress man har sin huvudsakliga dygnsvila. Bosattkriteriet kan dock komma att avgöras på flera faktorer om dessa skulle vara mer rättvisande.

Begreppet stadigvarande vistelse definieras inte särskilt noggrant i lagen. Av praxis följer att stadigvarande vistelse anses föreligga för de fall vistelsen varar i minst sex (6) månader. Personen ska då under vistelsen spenderat sin huvudsakliga dygnsvila här; personen ska alltså ha övernattat här. Vid beräkningen av sexmånadersfristen så beaktas inte kortare avbrott. I praxis har avbrott om två (2) månader inte ansetts tillräckligt (RÅ 2008 ref. 16).

Som stadigvarande vistelse kan även räknas besök som visserligen understiger sex (6) månader, men som är återkommande och regelbundna. Ett exempel på detta är RÅ 2008 not. 66. I målet jobbade en finsk medborgare som speditör i Sverige varannan vecka. Han arbetade cirka 60–70 dagar per år i Sverige under flera års tid. Han ansågs obegränsat skattskyldig i Sverige med grund att hans besök hit är så pass frekventa och återkommande.

Den sista anknytningsgrunden kallas väsentlig anknytning. Väsentlig anknytning är menat att fånga upp de personer som inte faller under rekvisiten bosatt eller stadigvarande vistelse, men som ändock inte har klippt banden till Sverige än. Vad som avses med väsentlig anknytning exemplifieras i 3 kap. 7§ inkomstskattelagen. För att konstatera väsentlig anknytning finns ingen schablon för vilket av exemplen som väger tyngst eller hur många som ska vara uppfyllda. Detta får avgöras från fall till fall. Rent generellt har särskilt tre rekvisit kommit att få extra vikt genom praxis. Dessa är (i) hus för åretrutbruk, (ii) familj och (iii) näringsverksamhet.

Essensen av den svenska skattejurisdiktonen är att alla som är i landet eller ha koppling hit ska anses vara obegränsat skattskyldiga. För att undvika svensk beskattning fordras det således att man egentligen klipper alla band till Sverige. Den som således vill flytta utomlands och undvika svensk beskattning måste således även göra sig av med sin svenska egendom till stor del. Man kan i vart fall inte behålla sitt företag och sin bostad. Vad gäller familj så måste ev. make, sambo eller barn flytta med. Undantag gäller för vuxna barn som inte bor hemma längre.

Undantag

Från den obegränsade skattskyldigheten finns ett stort antal undantag genom både lag och diverse dubbelbeskattningsavtal. Skatterättens komplexitet och rena omfattning omöjliggör tyvärr en närmare utredning av saken inom ramen för denna artikel. Håll gärna utkik på vår hemsida.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.