Försäkringsrätt

Om du är missnöjd med ett beslut som ditt försäkringsbolag har fattat hjälper vi dig gärna att få ärendet omprövat. Ring oss på 08 – 678 43 00 första samtalet är kostnadsfritt. Det går också med vår hjälp att pröva tvisten även i en nämnd eller i allmän domstol. Kontakta oss för juridisk rådgivning avseende hur vi kan hjälpa dig med att gå vidare i ditt ärende.

Vad ingår i försäkringsrätten?

Försäkringsrätt är ett rättsområde som består av kategorierna försäkringsavtalsrätt, socialförsäkringsrätt samt återförsäkring. Då rättsområdet är föränderligt till sin karaktär innebär det att regleringen av detta behöver vara omfattande och dynamisk, då hänsyn behöver tas till såväl EU-regleringar och nationella sådana.

Vasa advokatbyrå hjälper både försäkringstagare och försäkringsbolag med frågor som rör försäkringsrätt. Det kan till exempel vara att fungera biträdande i rättsfall, att granska försäkringsavtal eller att förhandla om försäkringsrättsliga oenigheter.

Vad är försäkringar och hur fungerar de?

Försäkringar är ett sätt för försäkringstagare att förflytta ansvaret för en potentiell ekonomisk förlust till ett försäkringsbolag. Istället för att försäkringstagaren blir ensam ansvarig för att bekosta exempelvis skador som har uppstått kan denne, genom att i förväg ha försäkrat sina ägodelar eller sig själv, i vissa fall få en viss del av kostnaden utbetalad av företagsbolaget i form av ekonomisk ersättning.

Vilka summor det rör sig om – både gällande kostnaden för försäkringen och den eventuella ekonomiska ersättningen man kan ha rätt till – kan skilja sig åt, men en grundtanke är att kostnaden för försäkringen ska vara på en nivå där den potentiella försäkringstagaren är beredd att teckna försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Kostnaden för försäkringen måste anses vara mer värd än att riskera att behöva betala för en olycka helt själv.

Att försäkringsbolaget har möjlighet att dela ut ekonomisk ersättning beror på att det enbart är ett visst antal av alla försäkringstagare som råkar ut för händelser där de behöver, eller har rätt till, ekonomisk ersättning. Det innebär att en del av de pengar som försäkringsbolaget får in via försäkringstagarna inte behöver utbetalas, utan finns kvar hos försäkringsbolaget.

Behöver du hjälp med ett avtal eller en tvist? Ring oss på 08 – 678 43 00, så hjälper vi dig

Vad innefattas i försäkringsrättens olika underkategorier?

Det finns, som tidigare nämnts, några olika kategorier till försäkringsrätt. Vasa advokatbyrå jobbar främst med försäkringsavtalsrätt och där du har hamnat i en tvist med ett försäkringsbolag. Dessa omfattar lite olika försäkringsområden och kan beröra lite olika aktörer. Nedan kommer en kort beskrivning av de olika underkategorierna:

Försäkringsavtalsrätt

Försäkringsavtalsrätten avser de rättsregler som gäller mellan de parter som har ingått i ett försäkringsavtal tillsammans. Vanligtvis tecknas ett försäkringsavtal mellan ett försäkringsbolag och en privatperson, ett företag eller annan typ av försäkringstagare. I avtalet finns det vissa laggrundade bestämmelser som försäkringsbolaget har skyldighet att följa. Anledningen till att dessa bestämmelser finns är för att försäkringstagaren ska ha ett visst skydd mot obefogade försäkringsvillkor. I vissa fall kan det uppstå konflikter kring detta, varpå försäkringsavtalsrätten kan komma till användning.

Försäkringsavtalsrätten delas in i två underkategorier: skadeförsäkringsrätt och livförsäkringsrätt. Skadeförsäkringsrätten handlar om försäkringsavtalsfrågor som rör bland annat skador på egendom samt olycksfall och vid händelse av sjukdom. Livförsäkringsrätten innefattar försäkringsavtalsfrågor gällande försäkringsfall som kan kopplas till en persons liv och hälsa.

Socialförsäkringsrätt

Socialförsäkringsrätten är rättsreglerna som gäller i försäkringsfall som rör socialförsäkringar. Socialförsäkringen är en del av det offentliga trygghetssystemet i Sverige och har en stor betydelse för både individer, företag och samhället i stort. Det är Försäkringskassan tillsammans med Pensionsmyndigheten som administrerar försäkringen. Till socialförsäkringen hör ekonomiskt bistånd av olika slag såsom barn-, bostads- och vårdnadsbidrag, föräldra- eller sjukpenning, assistans- och sjukersättning, livränta, underhållsstöd och återkrav.

Återförsäkring

Återförsäkring är den försäkringen som försäkringsbolagen kan använda sig av. Återförsäkringen kan användas för att försäkringsbolaget vill minska risken att drabbas av ekonomisk förlust. Genom att ett försäkringsbolag tecknar en återförsäkring med ett eller flera andra försäkringsbolag kommer det ekonomiska ansvaret att fördelas mellan flera olika parter.

Återförsäkringen kan vara både fakultativ och kontraktsbunden. En fakultativ återförsäkring innebär att försäkringsbolaget överför en viss del av en risk som anses vara stor till ett återförsäkringsbolag. När återförsäkringen är kontraktsbunden kan försäkringsbolaget och återförsäkringsbolaget teckna avtal som gäller löpande och omfattar en viss del av samtliga risker som anses finnas.

Behöver du hjälp med ett avtal eller en tvist? Ring oss på 08 – 678 43 00, så hjälper vi dig