Försäkringsrätt

Försäkringsrätt – Om du är missnöjd med ett beslut som ditt försäkringsbolag har fattat hjälper vi dig gärna att få ärendet omprövat. Ring oss på 08 – 678 43 00 första samtalet är kostnadsfritt. Det går också med vår hjälp att pröva tvisten även i en nämnd eller i allmän domstol. Kontakta oss för juridisk rådgivning avseende hur vi kan hjälpa dig med att gå vidare i ditt ärende.

När du inte har fått som du vill i din kontakt med ett försäkringsbolag, då är det viktigt att du bestrider eller stämmer försäkringsbolaget. Inte alla som klarar detta på egen hand utan då kan du få juridisk hjälp med ditt försäkringsfall. Det är aldrig för sent att överklaga ett beslut.

Detta ingår i försäkringsrätten

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt är ett rättsområde som består av kategorierna försäkringsavtalsrätt, socialförsäkringsrätt samt återförsäkring. Då rättsområdet är föränderligt till sin karaktär innebär det att regleringen av detta behöver vara omfattande och dynamisk, då hänsyn behöver tas till såväl EU-regleringar och nationella sådana.

Vasa advokatbyrå hjälper både försäkringstagare och försäkringsbolag med frågor som rör försäkringsrätt. Det kan till exempel vara att fungera biträdande i rättsfall, att granska försäkringsavtal eller att förhandla om försäkringsrättsliga oenigheter.

Vad är en försäkring och hur fungerar de?

Försäkringar är ett sätt för försäkringstagare att förflytta ansvaret för en potentiell ekonomisk förlust till ett försäkringsbolag. Istället för att försäkringstagaren blir ensam ansvarig för att bekosta exempelvis skador som har uppstått kan denne, genom att i förväg ha försäkrat sina ägodelar eller sig själv, i vissa fall få en viss del av kostnaden utbetalad av företagsbolaget i form av ekonomisk ersättning.

Vilka summor det rör sig om – både gällande kostnaden för försäkringen och den eventuella ekonomiska ersättningen man kan ha rätt till – kan skilja sig åt, men en grundtanke är att kostnaden för försäkringen ska vara på en nivå där den potentiella försäkringstagaren är beredd att teckna försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Kostnaden för försäkringen måste anses vara mer värd än att riskera att behöva betala för en olycka helt själv.

Att försäkringsbolaget har möjlighet att dela ut ekonomisk ersättning beror på att det enbart är ett visst antal av alla försäkringstagare som råkar ut för händelser där de behöver, eller har rätt till, ekonomisk ersättning. Det innebär att en del av de pengar som försäkringsbolaget får in via försäkringstagarna inte behöver utbetalas, utan finns kvar hos försäkringsbolaget.

Behöver du hjälp med ett avtal eller en tvist? Ring oss på 08 – 678 43 00, så hjälper vi dig

Detta ingår i försäkringsrättens olika underkategorier

Det finns, som tidigare nämnts, några olika kategorier till försäkringsrätt. Vasa advokatbyrå jobbar främst med försäkringsavtalsrätt och där du har hamnat i en tvist med ett försäkringsbolag. Dessa omfattar lite olika försäkringsområden och kan beröra lite olika aktörer. Nedan kommer en kort beskrivning av de olika underkategorierna:

Försäkringsavtalsrätt

Försäkringsavtalsrätten avser de rättsregler som gäller mellan de parter som har ingått i ett försäkringsavtal tillsammans. Vanligtvis tecknas ett försäkringsavtal mellan ett försäkringsbolag och en privatperson, ett företag eller annan typ av försäkringstagare. I avtalet finns det vissa laggrundade bestämmelser som försäkringsbolaget har skyldighet att följa. Anledningen till att dessa bestämmelser finns är för att försäkringstagaren ska ha ett visst skydd mot obefogade försäkringsvillkor. I vissa fall kan det uppstå konflikter kring detta, varpå försäkringsavtalsrätten kan komma till användning.

Försäkringsavtalsrätt

Försäkringsavtalsrätten delas in i två underkategorier: skadeförsäkringsrätt och livförsäkringsrätt. Skadeförsäkringsrätten handlar om försäkringsavtalsfrågor som rör bland annat skador på egendom samt olycksfall och vid händelse av sjukdom. Livförsäkringsrätten innefattar försäkringsavtalsfrågor gällande försäkringsfall som kan kopplas till en persons liv och hälsa.

Socialförsäkringsrätt

Socialförsäkringsrätten är rättsreglerna som gäller i försäkringsfall som rör socialförsäkringar. Socialförsäkringen är en del av det offentliga trygghetssystemet i Sverige och har en stor betydelse för både individer, företag och samhället i stort. Det är Försäkringskassan tillsammans med Pensionsmyndigheten som administrerar försäkringen. Till socialförsäkringen hör ekonomiskt bistånd av olika slag såsom barn-, bostads- och vårdnadsbidrag, föräldra- eller sjukpenning, assistans- och sjukersättning, livränta, underhållsstöd och återkrav.

Återförsäkring

Återförsäkring är den försäkringen som försäkringsbolagen kan använda sig av. Återförsäkringen kan användas för att försäkringsbolaget vill minska risken att drabbas av ekonomisk förlust. Genom att ett försäkringsbolag tecknar en återförsäkring med ett eller flera andra försäkringsbolag kommer det ekonomiska ansvaret att fördelas mellan flera olika parter.

Återförsäkringen kan vara både fakultativ och kontraktsbunden. En fakultativ återförsäkring innebär att försäkringsbolaget överför en viss del av en risk som anses vara stor till ett återförsäkringsbolag. När återförsäkringen är kontraktsbunden kan försäkringsbolaget och återförsäkringsbolaget teckna avtal som gäller löpande och omfattar en viss del av samtliga risker som anses finnas.

Behöver du hjälp med ett avtal eller en tvist? Ring oss på 08 – 678 43 00, så hjälper vi dig

Vi är en advokatbyrå med lång erfarenhet av försäkringsfrågor och försäkringsrätt. Det är inte heller ovanligt att du kan få ett skadestånd om du har behandlats fel. Att stämma sitt försäkringsbolag kan verka skrämmande men det är så man har chansen att korrigera misstag och är accepterat av båda parter.

Du kan få skadestånd om beslutet är felaktigt fattat

Du har kanske fått ett beslut av ditt försäkringsbolag som du just nu läser. Det är inte ovanligt att försäkringsbolagen prutar på det belopp som du vill ha. Det kan också vara så att de helt vägrar att ersätta dig för en skada eller vara. Ofta har försäkringsbolaget fel och de gör så för att påverka sina vinster. Men du har rätt att försöka ändra på deras beslut och i en hel del fall kan du få beslutet ändrat och dessutom ett skadestånd. Du ska inte accepterar ett beslut som du har fått. Gå vidare och se till att du få det du ska ha.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.