En komplett guide till att skapa en effektiv underhållsplan för byggnader – En komplett guide till att skapa en effektiv underhållsplan för byggnader

Att försumma underhåll av byggnader kan leda till kostsamma reparationer i framtiden. En effektiv underhållsplan är nyckeln till att förlänga en fastighets livslängd och behålla dess värde.

I denna guide får du handfasta tips och steg-för-steg råd för att skapa en plan som skyddar din investering. Läs vidare för att ta kontroll över ditt byggnadsunderhåll redan idag!

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är en detaljerad plan som beskriver de nödvändiga åtgärderna för att upprätthålla en byggnads skick och funktion. Det är viktigt att ha en underhållsplan för att säkerställa långsiktig hållbarhet och minimera kostnader för reparationer och underhåll.

Definition

En underhållsplan är ett dokument som anger planerade åtgärder för att bibehålla och förbättra en byggnads skick över tid. Planen ska säkerställa att fastigheten förvaltas på ett hållbart sätt och bevarar sitt värde.

Den innehåller detaljerad information om när och hur olika delar av byggnaden ska ses över, rengöras, repareras eller bytas ut. Denna strategi hjälper ägare och förvaltare att fördela resurser effektivt och förebygga problem innan de uppstår.

Utformningen av underhållsplanen tar hänsyn till byggnadens specifika behov, inklusive allt från vardaglig fastighetsskötsel till större renoveringsprojekt. Det är ett centralt verktyg i byggnadsförvaltningen som spelar en viktig roll i att upprätthålla kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt följa lagar som Bostadsrättslagen och regler såsom Boverkets Byggregler (BBR).

Med en genomtänkt underhållsstrategi kan drift- och underhållskostnader minskas samtidigt som fastighetens livslängd och funktion säkras.

Varför det är viktigt att ha en underhållsplan

En underhållsplan är viktig för att säkerställa att byggnaden bevaras och fungerar optimalt över tid. Genom att planera för regelbundna underhållsåtgärder kan man förebygga potentiella problem och minska risken för kostsamma reparationer i framtiden.

En välutvecklad underhållsplan kan också bidra till att skydda byggnadens värde samt säkerställa en trygg och fungerande miljö för de boende eller verksamheter som använder fastigheten.

Att ha en underhållsplan är särskilt viktigt för att säkerställa att byggnaden uppfyller gällande lagar och regler, samt för att bevara dess kulturarv och historiska värde om det är ett skyddat byggnadsminne.

Dessutom kan en genomtänkt underhållsplan hjälpa till att skapa en hållbar och effektiv fastighetsförvaltning för Brf Bostadsrättsförening eller andra fastighetsägare. Genom att regelbundet genomföra vård- och underhållsplanen kan man säkerställa en god drift och underhåll av fastigheten, vilket i sin tur kan innebära lägre driftskostnader och ökad trivsel för boende eller användare.

Krav och regler för underhållsplaner

Krav och regler för underhållsplaner inkluderar bostadsrättslagen, plan- och bygglagen och Boverkets Byggregler (BBR) som fastställer kraven för en effektiv underhållsplan för byggnader.

Dessa regler är viktiga att följa för att säkerställa en hållbar och säker byggnadsmiljö.

Bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen reglerar förvaltningen av bostadsrättsföreningar och fastställer kraven för underhåll av fastigheten. Enligt lagen måste föreningen upprätta en underhållsplan som inkluderar åtgärder för att bevara och underhålla fastigheten på lång sikt.

Planen måste ta hänsyn till byggnadens skick, samt innehålla en budget för underhållskostnader och planerade åtgärder.

Föreningen är skyldig att följa den upprättade underhållsplanen och se till att medlemmarna får information om dess innehåll och genomförande. Vid behov kan föreningen revidera och justera planen för att säkerställa att fastigheten hålls i gott skick och att medlemmarnas intressen beaktas.

Plan- och Bygglagen

Efter att du har förstått vad som krävs enligt Bostadsrättslagen för underhållsplaner, är det viktigt att även ta hänsyn till Plan- och Bygglagen (PBL). Enligt PBL, krävs en underhållsplan för fastighetens långsiktiga drift och underhåll.

Detta inkluderar att fastighetsägaren måste se till att det tekniska skicket på fastigheten är tillfredsställande och att underhållet utförs på ett strukturerat sätt enligt fastlagda regler.

PBL ställer också krav på att underhållsplanen ska omfatta åtgärder för att säkerställa fastighetens funktion och livslängd samt dess kulturhistoriska värden, om sådana finns.

Boverkets Byggregler (BBR)

Boverkets Byggregler (BBR) är en central del av de krav och regler som styr bygg- och underhållsplanering för byggnader i Sverige. Dessa regler fastställer minimistandarder för bland annat konstruktion, brandsäkerhet, ventilation och tillgänglighet.

Det är viktigt att följa BBR när man skapar en underhållsplan för att säkerställa att fastigheten uppfyller de nödvändiga kraven för säkerhet och hållbarhet. Genom att integrera Boverkets Byggregler i planeringen kan fastighetsägare och förvaltare säkerställa att underhållet uppfyller lagstiftningens krav samtidigt som man skapar en trygg och hållbar boendemiljö.

För att säkerställa överensstämmelse med BBR, är det viktigt att integrera dess bestämmelser i den övergripande underhållsplanen för fastigheten. Genom att ha en djupgående kunskap om Boverkets Byggregler kan fastighetsägare och förvaltare skapa mer effektiva och relevanta underhållsplaner, vilket i sin tur leder till en hållbarare och säkrare byggnadsmiljö.

Hur man skapar en effektiv underhållsplan

För att skapa en effektiv underhållsplan behöver man använda checklistor för vad som bör ingå, samla användbar information och ta exempel på andra underhållsplaner i beaktande.

Det är viktigt att vara noggrann och planera för framtida behov.

Checklistor för vad som bör ingå

För att skapa en effektiv underhållsplan är det viktigt att inkludera specifika element som säkerställer en omfattande och välstrukturerad plan. Nedan följer en lista med punkter som bör ingå i din underhållsplan:

 1. En inventering av alla byggnadsdelar som behöver regelbunden tillsyn och underhåll, såsom tak, fasader, VVS-system, och elinstallationer.
 2. En utvärdering av den aktuella statusen för varje byggnadsdel samt en beskrivning av eventuella problem eller brister.
 3. Specifika åtgärder och rutiner för att genomföra regelbunden inspektion och underhåll av varje byggnadsdel.
 4. Kostnadsuppskattningar för att genomföra de föreslagna åtgärderna samt en tidslinje för när arbetet ska utföras.
 5. Ansvarsområden och roller för vem som ansvarar för att övervaka och genomföra det planerade underhållet.
 6. Prioriteringar av vilka åtgärder som är mest akuta samt vilka som kan göras på lång sikt.

Användbar information att inkludera

För att skapa en effektiv underhållsplan för byggnader är det viktigt att inkludera följande användbar information:

 1. Specifikation av alla fastighetens komponenter och system, inklusive ålder, tillstånd och livslängd.
 2. En detaljerad tidsplan för planerat underhåll och reparationer baserad på tillstånd, prioriteringar och budget.
 3. Beskrivning av regelbundna inspektioner som behöver utföras för att övervaka fastighetens skick.
 4. Kostnadsuppskattningar för olika underhållsaktiviteter för att kunna planera ekonomiskt hållbara åtgärder.
 5. Dokumentation av tidigare utfört underhåll samt uppdateringar om eventuella ändringar i fastighetens status.

Exempel på underhållsplaner

Ett exempel på en underhållsplan för en byggnad kan inkludera regelbunden inspektion av tak, fönster och dörrar för att säkerställa att de är i gott skick och eventuella skador åtgärdas omedelbart.

En annan del kan vara att planera rengöring och underhåll av ventilationssystemet för att säkerställa god inomhusluftkvalitet. Dessutom kan det finnas en detaljerad lista över rutinunderhållsåtgärder för el- och VVS-system för att förebygga problem och förlänga livslängden.

I planen kan även en årlig budget ingå för att täcka underhållskostnader och reservera medel för större renoveringsprojekt. Denna budget kan baseras på tidigare kostnader och prognoser för framtida behov.

Vanliga frågor om underhållsplaner

Hur skapar man en underhållsplan? Vad är skillnaden mellan en underhållsplan och en vård- och underhållsplan för byggnadsminnen? Vad ska ingå i en underhållsplan? Läs mer för att få svar på dessa vanliga frågor om underhållsplaner.

Hur man skapar en underhållsplan

För att skapa en effektiv underhållsplan för byggnader är det viktigt att noggrant följa några viktiga steg. Här är en detaljerad lista för att hjälpa dig komma igång:

 1. Identifiera alla byggnadens delar och system som behöver underhåll, inklusive tak, fasader, VVS – system, elsystem och hissar.
 2. Utvärdera den aktuella statusen och åldern på varje del av byggnaden för att kunna planera för nödvändiga reparationer eller utbyte.
 3. Skapa en tidslinje som visar när varje specifikt underhållsarbete ska utföras baserat på tillståndet och de resurser som krävs.
 4. Upprätta en budget för underhållsarbeten inklusive kostnader för material, arbetskraft och eventuella externa entreprenörer.
 5. Dokumentera allt underhållsarbete som genomförs samt uppdatera planen regelbundet med nya inspektioner och utvärderingar.
 6. Kommunicera tydligt med fastighetens ägare eller styrelse om planen så att alla involverade är medvetna om och engagerade i dess genomförande.

Vad är skillnaden mellan en underhållsplan och en vård- och underhållsplan för byggnadsminnen

När det gäller byggnadsminnen, skiljer sig en vård- och underhållsplan från en vanlig underhållsplan. En vård- och underhållsplan fokuserar på bevarande och skydd av byggnadens estetiska, historiska och kulturella värden.

Samtidigt inkluderar den även åtgärder för att säkerställa byggnadens funktionalitet och långsiktiga bevarande. Å andra sidan är en vanlig underhållsplan mer inriktad på praktiska och tekniska åtgärder för att bibehålla en byggnads funktion och värde över tiden, utan särskilt fokus på dess historiska eller kulturella aspekter.

Genom att förstå denna distinktion kan fastighetsägare och förvaltare skapa lämpliga planer och strategier för att upprätthålla och vårda både historiska byggnader och moderna fastigheter.

Vad ska ingå i en underhållsplan

En effektiv underhållsplan bör innehålla följande:

 1. En inventering av fastighetens alla tekniska system och utrustning, inklusive en beskrivning av deras nuvarande skick och planerade underhållsbehov.
 2. En årlig plan för rutinmässigt underhåll av fastigheten, inklusive regelbundna service – och inspektionsrutiner för att säkerställa långsiktig hållbarhet.
 3. En budget som tydligt specificerar kostnaderna för både planerat och oplanerat underhåll samt eventuella stora renoveringsprojekt.
 4. En tidsram för genomförandet av olika underhållsaktiviteter, vilket kan inkludera kort – och långsiktiga mål för att upprätthålla fastighetens värde.
 5. Ett system för dokumentation och uppföljning av alla underhållsaktiviteter, inklusive historik över reparationer, ersättningar och förbättringar.

Sammanfattning och tips för att skapa en effektiv underhållsplan

En effektiv underhållsplan är avgörande för att säkerställa byggnadens långsiktiga hållbarhet och värde. Genom att använda användbara checklistor och inkludera relevant information kan man skapa en effektiv plan.

Exempel på underhållsplaner kan ge värdefulla insikter och vägledning för att skapa en skräddarsydd plan som passar för varje specifik fastighet. Att förstå kraven och reglerna som styr underhållsplaner är grundläggande för att skapa en heltäckande och följsam plan.

Med rätt kunskap och verktyg kan man skapa och upprätthålla en effektiv underhållsplan som tar hand om byggnadens behov på ett strukturerat sätt.

Vanliga Frågor

1. Vad är en vård- och underhållsplan för byggnader?

En vård- och underhållsplan är en detaljerad plan som beskriver hur drift och underhåll av fastigheter ska skötas för att bibehålla byggnadens skick över tid.

2. Varför behöver jag följa Plan- och bygglagen (PBL) när jag skapar en underhållsplan?

Plan- och bygglagen ställer krav på byggnadsplanering och fastighetsunderhåll för att säkerställa att byggandet och underhållet är säkert, hälsosamt och hållbart.

3. Hur kan Boverkets Byggregler (BBR) påverka min underhållsplan för byggnader?

Boverkets Byggregler innehåller tekniska bestämmelser som måste följas vid byggnadsrenovering och fastighetsunderhåll för att uppfylla gällande standarder och lagkrav.

4. Vad bör jag tänka på i min underhållsplan när det gäller kulturmiljöer?

När du skapar en vård- och underhållsplan för byggnader belägna i kulturmiljöer är det viktigt att ta hänsyn till historiska värden och bevara byggnadernas unika karaktär.

5. Vad innebär det att ha en åtgärdsplan som del av underhållsplanen?

Att inkludera en åtgärdsplan i ditt koncept för byggnadsunderhåll innebär att du förbereder specifika åtgärder för att rätta till eventuella problem eller brister som upptäckts under drift- och underhållsarbetet.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om en komplett guide till att skapa en effektiv underhållsplan för byggnader – en komplett guide till att skapa en effektiv underhållsplan för byggnader

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.