Tvister

Vasa Advokatbyrå AB är en allmänpraktiserande advokatbyrå som kan bistå i tvister rörande civilrätt, vilket innefattar flertalet rättsområden vilka du kan läsa mer om nedan.

När föreligger en tvist?

När två parter inte kan komma överens föreligger en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva eller med hjälp av ombud kan allmän domstol pröva tvisten, ett så kallat tvistemål.

Hur går det till?

För att inleda processen skickas en stämningsansökan till tingsrätten. En stämningsansökan ska innehålla ett yrkande, rättslig grund för det som yrkas samt omständigheter och bevisuppgifter. Tingsrätten utfärdar sedan stämning. Den part som blivit stämd får därefter svara på stämningen i ett svaromål där partens inställning till yrkandet anges samt grunder för bestridandet, omständigheter och bevisuppgifter. Inom viss angiven tidsfrist måste den part som blivit stämd skriftligt svara på stämningsansökan. Därefter kan viss fortsatt skriftväxling ske mellan parterna i målet. Tingsrätten kallar sedan till ett muntligt sammanträde inför en domare som kallas muntlig förberedelse. Vid den muntliga förberedelsen utreder domaren målet tillsammans med parterna. Domaren är även skyldig att utreda om det finns förutsättning för parterna att komma överens, dvs ”förlikas”, istället för att låta en domstol avgöra utgången av målet.

Om en förlikning inte är möjlig åläggs parterna att inkomma med slutliga bevisuppgifter och därefter beslutar tingsrätten ett datum för huvudförhandling. Vid en huvudförhandling prövas målet och parternas bevisning. Parterna och eventuella vittnen hörs muntligen. Efter huvudförhandlingen skriver domstolen en dom som mynnar ut i ett beslut.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.