Rättsskydd

Genom en hemförsäkring för privatpersoner eller en företagsförsäkring för företag ingår i de flesta fallen rättsskydd. Rättsskyddet täcker merparten av dina kostnader vid en tvist. Vi på Vasa Advokatbyrå AB kan hjälpa till med att upprätta en rättsskyddsansökan som vi sedan skickar till ditt försäkringsbolag. Rättsskyddet gäller upp till ett visst maxbelopp som kan variera mellan olika försäkringsbolag. Rättsskyddet ersätter ofta ett visst belopp per timme och försäkringstagaren har ofta en självrisk. Rättsskyddet kan även ersätta nödvändiga utredningskostnader i målet upp till en viss beloppsgräns, exempelvis för besiktningsman och sakkunnigutlåtande.

Tänk på att rättsskyddet inte täcker arbetstvister, äktenskapsskillnader eller upplösning av samboförhållanden med flera. Inte heller täcks tvister av rättsskydd som rör belopp motsvarande halva basbeloppet eller lägre.

Rättsskydd domstol

För att ha rätt till rättsskydd behöver det i regel föreligga en tvist. Vidare gäller att målet ska kunna prövas i allmän domstol, alltså i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Det innebär inte att din tvist måste sluta i en allmän domstol, utan det viktiga är att din tvist rör en fråga som allmänna domstolar normalt sätt prövar. Exempelvis är det så att många hyresärenden prövas i hyresnämnden och inte i allmän domstol, vilket gör att om din tvist rör ett sådant ärende täcks inte den tvisten av rättsskyddet.

Rättsskydd hemförsäkring

Rättsskyddet kan du som privatperson ha om du har en hemförsäkring. Men det räcker inte med att bara teckna en hemförsäkring för att få rättsskydd. Dessutom måste du ha haft en hemförsäkring under minst två sammanhängande år. Du kan ha bytt försäkringsbolag under den tiden och fortfarande ha rättsskydd, men du måste ha haft någon hemförsäkring utan ett avbrott. Har du haft det så kan det finnas möjlighet att du blir beviljad rättsskydd. Vid beviljat rättsskydd betalar försäkringsbolaget 70–80 % av kostnaderna, men med ett maxbelopp om 1845 kronor per timme. Resterande belopp blir den självrisken som du själv får stå för.

Rättsskydd småmål

Ett annat kriterium för att kunna få rättsskydd är att det beloppet som du och din motpart tvistar om överstiger ett halvt prisbasbelopp, vilket år 2023 uppgår till 26 250 kronor. Tvister som rör belopp som understiger 26 250 kronor benämns som småmål, och för dessa mål får du stå alla kostnader själv. Även om det inte är ett småmål och beloppet på det tvistade beloppet överstiger 26 250 kronor finns det undantag, där det i regel krävs att det tvistade beloppet rör ett helt prisbasbelopp, för att försäkringsbolaget ska kunna bevilja rättsskydd. Exempel på det är fel i fastighet, där det i regel krävs att det tvistade beloppet behöver uppgå till ett helt prisbasbelopp för att man ska kunna beviljas rättsskydd. Prisbasbeloppet uppgår i år 2023 till 52 500 kronor.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.