Integritetspolicy

Information om Vasa Advokatbyrå AB:s behandling av dina personuppgifter

Vasa Advokatbyrå AB, org. nr 559075-8230, med adress Sköldungagatan 7, 114 27 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du tillhandahåller Vasa Advokatbyrå AB i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändiga jävs- och penningtvättskontroller.

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra obligatoriska jävs- och penningtvättskontroller, för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av våra skyldigheter enligt lag, våra förpliktelser gentemot advokatsamfundet och vårt uppdragsavtal med klienten.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Vasa Advokatbyrå AB och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas i enlighet med den skyldighet som åvilar Vasa Advokatbyrå AB enligt vägledande regler för god advokatsed under en period om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Vasa Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om GDPR

Hos Vasa Advokatbyrå AB är vi angelägna om att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Det är viktigt för oss att din integritet samt dina personuppgifter respekteras samt skyddas. De personuppgifter som samlas in och lagras används enbart för specifika ändamål som är nödvändiga för att kunna hantera och leverera tjänster i enlighet med vårt uppdrag. Dina personuppgifter används även för att hantera utbetalningar och fakturor. Vi kommer ej att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt. I vissa fall kan dock uppgifterna behöva sparas trots att kontakten med oss är avslutad, till exempel för statistik eller bokföring.

Enligt lag är vi skyldiga att lämna ut uppgifter till statliga samt kommunala myndigheter om de efterfrågas. Dina personuppgifter kommer dock ej att säljas eller vidarebefordras till externa organisationer för marknadsföringssyfte utan ditt tillstånd.
Du har rätt till att ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Kontakta dataskyddsansvarig Per-Ulrik Andersson för registerutdrag.
[email protected]

Till sist

Kontakta oss [email protected] eller om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Vasa Advokatbyrå AB, org nr: 559075-8230, Sköldungagatan 7, 114 27 Stockholm, tel nr: 08-678 43 00, e-postadress: [email protected]

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.