Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för alla uppdrag som utförs för klientens räkning av Vasa Advokatbyå AB, Sköldungagatan 7, 114 27 Stockholm, org.nr. 559075–8230. Villkoren gäller dock inte till den del annat följer av lag, god advokatsed eller av särskilt skriftligt avtal. Genom att anlita Vasa Advokatbyrå AB anses ni ha tagit del av och accepterat dessa villkor.

 1. Uppdragets utförande
  1. Vasa Advokatbyrå AB ska utföra uppdraget med omsorg, noggrannhet, tillbörlig skyndsamhet och i enlighet med god advokatsed.
  2. För varje uppdrag finns en ansvarig advokat som bär huvudansvaret för de tjänster som Vasa Advokatbyrå AB tillhandahåller klienten. Den ansvariga advokaten äger rätt att delegera arbete till biträdande jurist/er eller annan personal på advokatbyrån som bedöms som lämplig för att utföra uppdraget.
 1. Tidsåtgång och risker
  1. Vasa Advokatbyrå AB kan inför uppdragets påbörjande och på klientens begäran försöka göra en estimering av den förväntade tidshorisonten fram till uppdragets avslutande. Juridiskt arbete är dock förenat med ett stort antal osäkerheter, i vilket en konkret utfästelse om tid aldrig kan ges. Det har sin grund i att tidsåtgången i ett ärende, särskilt tvister, till stor del avgörs beroende av (i) motpart, (ii) rättsområde, (iii) handläggande myndighet eller domstol m.m. En estimering om tidshorisont för ett uppdrag ska aldrig tolkas som ett bindande besked, utfästelse eller annat löfte från Vasa Advokatbyrå AB:s sida.
  2. Ett juridiskt ärende är vidare till sin natur förenat med osäkerhet vad gäller utgången i målet. Det har sin grund i att ett ombud aldrig bör eller ska utfästa hur en domstol, motpart eller annan kommer att ställa sig i ärendet eller den bevisning som kommer att presenteras. Vasa Advokatbyrå AB kommer dock alltid att argumentera för vår klients sak och alltid göra sitt yttersta för att föra klientens talan. Av det följer att det aldrig går att förvänta sig en viss utgång i målet. Det gäller även för de fall Vasa Advokatbyrå AB uppgett att vår klient synes ha goda förutsättningar till framgång i målet.
  3. Uppdragsavtalet ingås mellan klienten och Vasa Advokatbyrå AB som juridisk person. Något avtal föreligger inte mellan klienten och någon fysisk person med anknytning till Vasa Advokatbyrå AB. En fysisk person med anknytning till Vasa Advokatbyrå AB har således aldrig rätt att självständigt representera, ge rådgivning eller annat till klienten utan godkännande från Vasa Advokatbyrå AB. Då avtalet ingås mellan klienten och Vasa Advokatbyrå AB som juridisk person, följer även att de fysiska personerna med anknytning till Vasa Advokatbyrå AB aldrig har något personligt ansvar mot klienten. Det gäller dock inte för de fall personligt ansvar följer av tvingande lag.
 1. Rådgivningens omfattning
  1. Vasa Advokatbyrå AB:s rådgivning utformas utifrån de unika omständigheter som råder i just vår klients ärende. Rådgivningen bestäms utifrån de omständigheter som råder, den fakta vi presenterar, samt de instruktioner vi erhåller från klienten.

   Klienten kan aldrig förlita sig på rådgivning utöver ramen för det ärende som presenteras för oss, eller använda rådgivningen inom ramen för ett annat ärende än för det som rådgivningen avsett.

   Om inte annat avtalats omfattar rådgivningen för det specifika uppdraget inte skatt eller skattemässiga konsekvenser. Vasa Advokatbyrå AB:s rådgivning omfattar inte heller redovisning, ekonomi, affärsmässiga beslut eller andra dylika åtgärder.

   Vasa Advokatbyrå AB:s rådgivning omfattar rättsliga frågor i det specifika ärendet. I den mån vi uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än den rättsliga frågan, tar Vasa Advokatbyrå AB inget ansvar för de konsekvenser som kan följa därav.
  2. Vasa Advokatbyrå AB kan endast lämna rådgivning utifrån dagens gällande rätt och endast för den jurisdiktion och det område där juristen är verksam. Utifrån erfarenhet från andra jurisdiktioner eller kommande lagändringar kan dock juristen komma att uttrycka uppfattningar om den andra jurisdiktionen eller den kommande lagändringen. Det ska dock aldrig uppfattas som rådgivning.
  3. Den rådgivning som ges, lämnas utifrån gällande rätt vid rådgivningens tidpunkt. Vasa Advokatbyrå AB har ingen skyldighet att uppdatera rådgivningen med anledning av ändrat rättsläge, för det fall att ärendet avslutas hos oss.
  4. Information hämtad från Vasa Advokatbyrå AB:s hemsida eller annan källa utöver uppdraget ska alltid ses som allmän information och får aldrig tolkas eller läsas som konkret rådgivning. Vasa Advokatbyrå AB bär således inget ansvar avseende Ert användande av den informationen.
 1. Identifiering och personuppgifter
  1. Vasa Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig/registeransvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som registreras eller inhämtas i samband med förberedelse, administration eller dylikt i samband med uppdraget.
  2. Vasa Advokatbyrå AB är enligt god advokatsed skyldig att kontrollera att ingen intressekonflikt eller annan omständighet föreligger som innebär hinder för uppdraget. Det ska göras innan uppdraget påbörjas.
  3. Vasa Advokatbyrå AB är enligt lag skyldig att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden beträffande vissa uppdrag. Vasa Advokatbyrå AB är vidare skyldig att utreda arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om identitetshandlingar av klienten eller av den person som företräder klienten eller av den som på annat sätt är involverad i uppdraget. För juridisk person kan vi komma att efterfråga samma information avseende den fysiska person som företräder den juridiska personen, vilket även gäller verkliga huvudmän. Vasa Advokatbyrå AB kan även komma att behöva information och dokumentation som utvisar varifrån medel och tillgångar härrör.
  4. Vasa Advokatbyrå AB är skyldig att verifiera den information som lämnas till oss. Av den anledningen kan Vasa Advokatbyrå AB komma att inhämta information från externa källor. All information som inhämtas i samband med olika kontroller kommer att sparas för ovan angivna ändamål och under den tid som behövs för att uppfylla ovan nämnda skyldigheter.
  5. Personuppgifter som inhämtas behandlas av oss för administration och för fullgörande av uppdrag, samt för vidtagande av åtgärder innan uppdraget accepteras. Behandlingen av personuppgifter sker även för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt lag eller enligt de krav som uppställs enligt rådande god advokatsed. Personuppgifterna kan även användas av Vasa Advokatbyrå AB för intern marknads- och klientanalys, affärs- och metodutveckling, statistik samt riskanalys.
  6. Personuppgifterna kommer att förvaras hos Vasa Advokatbyrå AB under så lång tid som är nödvändigt enligt tillämplig lag och god advokatsed.
  7. Ni samtycker till att vi på Vasa Advokatbyrå AB samlar in, lagrar, behandlar och använder era personuppgifter för de ändamål som anges i punkterna 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 och 4.6. Vi behöver som regel även samla in, lagra, behandla och använda Era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål. Ni ansvarar för att se till att dessa personer informeras om och samtycker till en sådan behandling.
  8. Vasa Advokatbyrå AB tillhandahåller på Er begäran, information om hur vi behandlar Era personuppgifter. På Er begäran rättar eller vidtager Vasa Advokatbyrå AB annan åtgärd för att korrigera felaktiga personuppgifter om Er. Ni har därtill rätt till att Vasa Advokatbyrå AB inte behandlar eller låter behandla Era personuppgifter för andra ändamål, än som faller inom ramen för de uppgifter som följer av våra skyldigheter. För frågor eller andra kontakter avseende vår behandling av Era personuppgifter hänvisar vi Er till det ombud som handlägger Ert ärende. Ni kan även vända Er till vår personuppgiftsansvarige eller vårt dataskyddsombud. Därutöver kan ni även vända er till Sveriges advokatsamfund eller Integritetsskyddsmyndigheten för frågor eller klagomål.
 1. Sekretess
  1. Vi skyddar på ett lagenligt sätt och i enlighet med god advokatsed, den informationen som klienten eller annan å klientens vägnar lämnar till oss.
  2. För de fall Vasa Advokatbyrå AB samtidigt utför ett och samma uppdrag för flera klienters räkning tillsammans, har Vasa Advokatbyrå AB rätt att lämna ut sådant material och annan information till de andra klienterna, som en av klienterna lämnat till oss. I vissa fall har Vasa Advokatbyrå AB, enligt reglerna om god advokatsed, skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och information.
  3. Om Vasa Advokatbyrå AB i det aktuella uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare, konsulter, fackmän eller annan har Vasa Advokatbyrå AB rätt att lämna ut sådant material och annan information som vi anser vara relevant för att rådgivaren, konsulten, fackmannen eller annan, ska kunna lämna råd till klienten.
 1. Kommunikation
  1. Vi kommunicerar med våra klienter och andra som är involverade i uppdraget på flera olika sätt. Det inkluderar, men är inte begränsat till, brev, telefon, e-post och andra online-medel och andra s.k. interface-medel. Även om Vasa Advokatbyrå AB kommunicerar med klienten eller med annan person som har koppling till ärendet, tar Vasa Advokatbyrå AB inget ansvar för det ur sekretess- och säkerhetssynpunkt. Om klienten vill använda sig av särskilt kommunikationsmedel i handläggningen av ärendet ber vi er att kontakta handläggande ombud.
  2. Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Vi ber därför klienten att följa upp viktiga e-post via telefon eller annat kommunikationsmedel.
 1. Arvoden och kostnader
  1. Vasa Advokatbyrå AB debiterar i enlighet med god advokatsed. Arvodet fastställs i enlighet härmed, med grund i bland annat nedlagd tid och arbetsprestation. Vasa Advokatbyrå AB debiterar även ersättning för de fall vi haft utlägg eller andra kostnader som är hänförliga till uppdraget. Dessa kostnader kan bland annat vara ansökningsavgifter, registerutdrag, färdkostnader och dylikt. För det fall Vasa Advokatbyrå AB gjort ett utlägg eller haft en kostnad å klientens vägnar kommer kostnaden att debiteras för, genom fakturan som tillställs klienten.
  2. I domstolsprocesser och skiljeförfaranden åläggs som huvudregel den tappande/förlorande parten att ersätta motpartens rättegångskostnader. Dessa kostnader inkluderar bland annat advokat/ombudskostnader. Under vissa förutsättningar ersätts dock inte rättegångskostnaderna alls eller endast delvis. Oavsett om klienten är vinnande eller förlorande part eller om klienten inte erkänns full ersättning för rättegångskostnaderna, måste klienten erlägga full betalning för de tjänster vi utfört. Det gäller även de utlägg och kostnader som vi har haft i samband med uppdraget.
 1. Finansiering av uppdraget genom försäkringsskydd eller rättshjälp
  1. Vasa Advokatbyrå AB är enligt god advokatsed skyldig att upplysa klienten om tillgängliga möjligheter att få uppdraget finansierat genom bland annat försäkring. Genom innehav av en försäkring med ett s.k. rättsskydd kan klienten i vissa fall få sina rättegångskostnader delvis ersatta. Rättsskydd förekommer vanligtvis inom ramen för en hemförsäkring eller företagsförsäkring, men kan även förekomma inom ramen för en försäkring tecknad genom branschorganisationer eller liknande inrättning. Det är viktigt att klienten upplyser oss om försäkringar som denne har, då de kan innehålla rätt till rättsskydd.
  2. Om Vasa Advokatbyrå AB:s arvode och övriga kostnader ska finansieras genom att klienten tar i anspråk en försäkring, måste klienten fortfarande erlägga betalning för Vasa Advokatbyrå AB:s arvode, utlägg eller andra kostnader i den mån den inte omfattas av försäkringen.
  3. Klient som anlitar Vasa Advokatbyrå i egenskap av privatperson kan i vissa ärenden vara berättigad till allmän rättshjälp, om klientens årsinkomst inte överstiger ett visst belopp. I det fall klienten är berättigad till allmän rättshjälp gäller särskilda villkor för faktureringen och debiteringen. Det är därför viktigt att klienten upplyser oss, om klienten tror att denne kan vara berättigad till allmän rättshjälp.
 1. Fakturering och betalning
  1. Om vi inte avtalat om något annat, skriftligen eller muntligen, fakturerar vi löpande i uppdraget och som regel månadsvis eller kvartalsvis. På begäran tillhandahåller vi information om upparbetade arvoden.
  2. Istället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi ställa ut en faktura ”a-conto” för vårt arvode. I sådana fall ska då den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode, från vilket det belopp som fakturerats a-conto ska dras av.
  3. För ärenden där det finns rättsskydd beviljat sker fakturering enligt de försäkringsvillkor som gäller för rättsskyddsförsäkringen. Normalt sker då fakturering var sjätte månad fram till dess att ärendet är avslutat.
  4. För täckande av arvode och omkostnader kan vi komma att begära ett förskott innan vi påbörjar uppdraget. Förskottet motsvarar ett visst antal timmar motsvarande den timtaxa som gäller för uppdraget. Förskottet är ett stående förskott som redovisas och tas i anspråk efter arbetets gång. Begäran om förskott utgör ingen uppskattad eller avtalad begränsning av Vasa Advokatbyrå AB:s uppdrag eller kostnader. Totalbeloppet för uppdraget kan komma att bli lägre eller högre än förskottet. För det fall uppdraget inte tar hela förskottet i anspråk återbetalas kvarstående belopp i samband med uppdragets slutredovisning. Klienten måste då inkomma med anvisningar om vart pengarna ska skickas.
  5. Om inte annat avtalats förfaller fakturan till betalning femton (15) dagar efter fakturadatumet. Fakturadatumet är samma dag som fakturan skickas från Vasa Advokatbyrå AB. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635) på utomstående belopp till dess att betalningen erläggs.
  6. För de fall klienten inte erlägger betalningen i tid, förbehåller Vasa Advokatbyrå AB sig rätten att enligt punkten 10:2 nedan, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och frånträda uppdraget.
 1. Uppdragets upphörande
  1. Klienten kan närsomhelst avsluta samarbetet med Vasa Advokatbyrå AB genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Klienten måste i sådana fall fortfarande erlägga betalningen för såväl den tid som upparbetats i ärendet, som för de kostnader och/eller utlägg som Vasa Advokatbyrå AB haft i samband med avtalet. Klienten måste även erlägga betalning för sådana nödvändiga kostnader som Vasa Advokatbyrå AB haft med anledning av att uppdraget upphör i förtid.
  2. Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter som Vasa Advokatbyrå AB har en rätt eller skyldighet att avböja eller frånträda sig uppdraget. Det kan exempelvis bli aktuellt vid otillräcklig klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering eller vid intressekonflikter. Även vid utebliven betalning av våra arvoden, kostnader eller andra utlägg, samt även vid bristande instruktioner. Klienten måste fortfarande erlägga betalning för de tjänster som vi utfört och för de kostnader och andra utlägg som vi haft i samband med uppdraget.
 1. Ansvarsförsäkring
  1. Vasa Advokatbyrå AB har en för sin verksamhet anpassad ansvarsförsäkring som uppgår till ett belopp om 3 000 000 kronor.
 1. Ansvarsbegränsning
  1. Vasa Advokatbyrå AB ansvarar för skada som klienten har vållats på grund av fel eller försummelse från Vasa Advokatbyrå AB:s sida vid utförande av uppdraget upp till det belopp som motsvarar vår ansvarsförsäkring enligt punkten 11.1 ovan. Om dock särskild försäkring har tecknats med anledning av uppdraget, är Vasa Advokatbyrå AB:s ansvar begränsat till det belopp som gäller för den aktuella försäkringen.
  2. Vasa Advokatbyrå AB bär inget ansvar för indirekta skador eller förluster som inte täcks av Vasa Advokatbyrå AB:s ansvarsförsäkring.
  3. Vårt ansvar gentemot klienten är, utöver vad som anges i punkterna 12.1 och 12.2 ovan, begränsat till den skada som klienten lider. Det belopp som vi kan komma att betala ut med anledning av ansvar, ska följaktligen sättas ned med ett belopp motsvarande eventuell försäkring eller annan ersättning för skadan genom avtal eller annan förbindelse som klienten erhåller.
  4. Om det ingår i uppdraget att vi instruerar, anlitar eller samarbetar med eller kontaktar andra rådgivare eller fackmän, ska dessa ses som oberoende av oss. Det ska gälla oavsett om dessa rådgivare eller fackmän har anlitats av oss eller av klienten direkt. Om inte annat avtalats, tar Vasa Advokatbyrå AB således inget ansvar för att vi rekommenderat personerna eller den rådgivningen som de ger. Det gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till klienten. Vi ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare eller fackmän debiterar, vilket gäller oavsett om dessa kostnader betalas av oss och debiteras klienten som utlägg eller om de fakturerar klienten direkt eller genom vidarebefordran av oss. Vasa Advokatbyrå AB ansvarar inte heller för rådgivares eller fackmans offerter, resultat, kontraktsbrott eller dylikt.
  5. Om annan rådgivares eller fackmans ansvar gentemot klienten är mer begränsat än Vasa Advokatbyrå AB:s ansvar enligt ovan, ska ett eventuellt ansvar som Vasa Advokatbyrå AB har gentemot klienten till följd av solidariskt ansvar, reduceras med den ersättning vi skulle kunnat återfå från rådgivare eller fackman om dennes ansvar gentemot klienten inte hade haft sådan begränsning.
 1. Särskilda ansvarsbegränsningar
  1. Vasa Advokatbyrå AB ansvarar inte för skada som uppkommer med anledning av att klienten använder våra arbetsresultat eller råd i något annat ärende eller för annat ändamål än för vilket det är avsett.
  2. Om det inte är särskilt avtalat att Vasa Advokatbyrå AB:s uppdrag ska omfatta skatterådgivning, immaterialrättslig rådgivning eller andra aspekter, ska Vasa Advokatbyrå AB inte ansvara för den skada som klienten vållas genom att klienten riskerar att påföras skattetillägg, förbud eller annan sanktion med anledning av uppdraget.
 1. Tredje man
  1. Vasa Advokatbyrå AB:s ansvar är begränsat till klienten vilken anlitat oss. Det gäller även för det fall annan person har anlitat oss med fullmakt från huvudmannen. Vasa Advokatbyrå AB är inte ansvarig för klientens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man, med undantag för vad som stadgas om i punkten 14.2 nedan, på grund av klientens användning av dokument eller annan rådgivning från advokatbyrån.
  2. Om Vasa Advokatbyrå AB, på er begäran, medger att tredje man får förlita sig på dokumentation eller rådgivning som tagits fram av oss eller rådgivning som lämnats av oss, ska inte det medföra att Vasa Advokatbyrå AB:s ansvar ökar eller påverkas till vår nackdel. Vasa Advokatbyrå AB ska således endast vara ansvarig gentemot sådan tredje man i den utsträckningen som vi är ansvariga gentemot klienten. Samtlig ersättning vi utbetalar till tredje man ska således reduceras i motsvarande mån avseende den ersättning som följer av vårt ansvar mot klienten och vice versa. Något klientförhållande uppkommer inte mellan oss och tredje man. Motsvarande ska gälla om vi på klientens begäran ställer ut intyg, lämnar utlåtanden eller liknande till tredje man.
 1. Force majeure
  1. Vasa Advokatbyrå AB är inte ansvarig för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi inte heller skäligen kunde ha beaktat vid uppdragets ingående, samt vars följder vi inte skäligen kunnat övervinna eller undvika.
 1. Immateriella rättigheter
  1. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Vasa Advokatbyrå AB:s arbetsresultat tillhör Vasa Advokatbyrå AB. Klienten har en i tiden obegränsad icke-exklusiv rätt att använda arbetsresultatet och råden från Vasa Advokatbyrå för det avsedda ändamålet. Om inte annat särskilt avtalats får inte dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Vasa Advokatbyrå AB, ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.
 1. Arkivering
  1. När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer vi att lagra och bevara, alla relevanta handlingar, all dokumentation och alla arbetsresultat som genererats i uppdraget, i pappersform eller elektronisk form. Lagringen kommer att ske under den tid som är påkallad av uppdragets art, dock aldrig kortare tid än den som följer av lag eller god advokatsed.
  2. Med hänsyn till vår skyldighet att lagra och bevara alla handlingar och arbetsresultat som insamlats eller genererats i uppdraget, kan vi dessvärre inte tillmötesgå en begäran om förstöring av handlingarna. På begäran av klienten kan emellertid hela eller delar av det material som finns i ärendet skickas, till klient eller annan person som klienten anvisar, som en kopia.
 1. Klagomål och krav
  1. Krav mot Vasa Advokatbyrå AB ska framföras till den medarbetare som är ansvarig för uppdraget så snart klienten har fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet.
  2. Krav får inte framställas senare än sex (6) månader efter den dag som de omständigheter på vilka klienten grundar sitt krav blev kända, eller den dag då klienten borde ha fått kännedom om omständigheterna genom rimlig efterforskning. Krav får under alla förhållanden inte framställas senare än tolv (12) månader efter det att ärendet slutredovisats.
 1. Tillämplig lag och tvistelösning
  1. Dessa allmänna villkor och eventuella särskilda villkor för uppdraget samt frågeställningar med anledning av uppdraget, regleras av och tolkas i enlighet med svensk gällande rätt.
  2. Tvister med anledning av det uppdrag som Vasa Advokatbyrå AB utfört ska prövas av allmän domstol. Klient som är konsument, d.v.s. en fysisk person som huvudsakligen agerar för sitt privata ändamål, har även möjlighet att vända sig till Sveriges Advokatsamfunds konsumenttvistnämnd.
  3. Utan begränsning av det som följer ovan har Vasa Advokatbyrå AB rätt att väcka talan mot klienten angående förfallna fordringar och annat, i den domstol som enligt lag ska pröva tvisten i den domsaga/jurisdiktion som följer av lag, andra regler eller avtal.
 1. Ändringar, företräde och språkversion
  1. Dessa allmänna villkor kan komma att ändras över tid. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida under fliken ”om oss  allmänna villkor”. Ändringar i uppdragen omfattar endast de uppdrag som inleds eller påbörjas efter ändringen.
  2. Dessa villkor har tagits fram på svenska. För det fall klienten eller annan skulle ha tagit del i en version på annat språk, ska den svenska versionen äga företräde vid tolkningsfrågor och andra tvetydigheter eller frågeställningar.
  3. Timpriset justeras en gång per år.
(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.