Vårdnadstvist

Vårdnadstvist – med barnet i centrum

En vårdnadstvist är något av det svåraste som en person kan gå igenom. Det är inte ovanligt att två personer som levt tillsammans går åt skilda håll. Detta gäller oavsett om de ingått äktenskap eller inte.

När två personer går isär är det i många fall ingen av parternas fel. Det kan helt enkelt vara så att man är för olika och egentligen skulle må bättre på egen hand. Eller i vart fall med någon annan. Att flytta isär markerar normalt sett slutet på det förhållandet.

Men vad händer med barnen?

Barn komplicerar processen att flytta isär avsevärt. Enligt föräldrabalken (1949:381) är båda föräldrarna vårdnadshavare om inte rätten förordnar om annat. För det fall personerna inte är gifta kommer fadern att behöva erkänna sitt faderskap genom att underteckna en blankett. Om fadern erkänt sitt faderskap har han vårdnaden om sitt barn på samma sätt som modern. För samkönade förhållanden måste den föräldrar som inte fysiskt sett föder barnet erkänna föräldraskap.

Med vårdnaden tillkommer i stort sett alla rättigheter föräldrarna som barnet en dag kommer få. Detta inkluderar underskrift vid utfärdande av pass, dagis, skola och alla andra rättsakter. Allt som krävs för en fungerande vardag. Det är således enormt viktigt att båda föräldrarna alltid värnar om barnets fortsatta vardag. Även om förhållandet tog slut under hemska förhållanden.

Utöver de administrativa uppgifterna som tillfaller en vårdnadshavare uppkommer frågan om umgänge. Umgänget enligt föräldrabalken är uppbyggt runt tanken att barnet i största möjliga mån ska kunna få träffa båda sina föräldrar. Något som lagstiftaren uttryckligen satt i fokus då samtliga beslut om vårdnad, boende och umgänge ska fattas med barnets bästa som grund. Barnets fortsatta utveckling anses fara bäst med båda föräldrarna inblandade. Skulle således ena föräldern tillerkännas vårdnaden av praktiska skäl har den föräldern fortfarande en skyldighet att verka för ett fungerande umgänge med den andra föräldern.
Tvist?

Om man inte kommer överens om vem som ska ha vårdnaden, vart barnet ska bo eller vem som får träffa barnet vid vilken tidpunkt så föreligger en tvist. En sådan tvist handläggs av allmän domstol och vid sådana tvister kommer socialnämnden att blandas in. Detta då socialnämnden i varje fall måste utreda om ett barn far illa och i övrigt utreda vad som är bäst för barnet. I vissa fall går dock situationen att lösa genom att föräldrarna avtalar om upplägget för vårdnaden, boendet och umgänget. Det krävs dock att avtalet är skriftligt och att socialnämnder godkänner det.

Att sköta en sådan tvist är inte bara lagtekniskt svårt utan även enorm personlig börda. Vårdnadstvister är en enorm emotionell påfrestning för samtliga involverade parter. Det är därför viktigt att du som förälder vänder dig till en advokat eller jurist med kunskaper inom just detta ämne.

På Vasa Advokatbyrå finner du som förälder kompetens att handlägga ärenden av den komplexitet som vårdnadstvister påbjuder. Du finner även en förståelse för den emotionella dimensionen samt det viktigaste. Att barnets bästa hamnar i fokus!

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.