Skadestånd: Ansökan och Ersättning**

Att hamna i en tvist med någon kan många gånger bli både kostsamt och tidskrävande. Då gäller det att försöka komma fram till en lösning så snabbt som möjligt, antingen själva eller med hjälp av en advokat eller jurist.

Du kan i vissa fall få skadestånd av den andra parten i en tvist, oavsett om det handlar om en privatperson eller ett företag. Skadeståndet betalas ut som ersättning för en skada som den andra parten har orsakat dig, till exempel vid personskador, förmögenhetsskador eller avtalsbrott. Normalt prövas din rätt till skadestånd under rättegången i domstolen. Men det går även att få skadestånd från till exempel ditt försäkringsbolag. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du ansöker om skadestånd, och hur du tar reda på hur stor summa du har rätt till.

, Skadestånd: Ansökan och Ersättning**Ersättningar

Om du har rätt till skadestånd vid ett brott men om gärningsmannen inte har någon möjlighet att betala kan ditt försäkringsbolag betala ut en ersättning på samma summa. Detta gäller även om gärningsmannen är okänd. På grund av detta är det alltid bra att anmäla skador direkt efter att de uppstått om du blivit utsatt för brott. Ersättningen betalas normalt ut via hemförsäkringen, men om du drabbats av personskador kan du även få ersättning via din olycksfallsförsäkring.

Hur man ansöker om skadestånd

För att kunna ansöka om skadestånd måste du lämna in ett så kallad skadeståndsyrkande. Om du är osäker på processen är det alltid bra att anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att utforma stämningsansökan som tar ärendet vidare till domstol.

Vem bär ansvaret?

Innan du kan lämna in en skadeståndsanspråk måste du veta vem som bär ansvaret för din skada. Dessutom måste skadan kunna berättiga dig till skadestånd. Skadeståndslagen är nämligen dispositiv, och detta innebär att man kan avtala bort den. En hel del avtal om finansiella tjänster innehåller till exempel friskrivningsklausuler som gör att många banker inte behöver betala något skadestånd när en skada uppstått.

Ta kontakt med en jurist eller advokat

Det är möjligt att sköta ditt skadeståndsärende helt på egen hand, men vi rekommenderar att du tar hjälp av ett juridiskt ombud. Vi har koll på hur mycket skadestånd som är rimligt att begära, och hur stor chansen är att du kan få skadeståndet beviljat. För att starta processen kommer vi, som ditt juridiska ombud, ta kontakt med motparten, till exempel ett företag eller en privatperson, och skriftligen informera om grunderna för skadeståndsanspråket. I annat fall kan du ta ärendet vidare till domstol. I bästa fall kommer motparten då att betala skadeståndet direkt, utan att det blir någon rättegång.

Skicka in en stämningsansökan

Om du inte ser någon lösning på tvisten och den andra parten inte är samarbetsvillig är nästa steg att skicka in en stämningsansökan. Då kommer tvisten att i första hand avgöras i tingsrätten. För att ha möjlighet att få rätt i ärendet gäller det att du har tillräckligt med bevis som styrker den skada du drabbats av. Rätten kommer även att ta hjälp av lagstiftning och tidigare domstolspraxis för att komma fram till om du har rätt till något skadestånd eller inte.

Se till att skadeståndet faktiskt betalas ut

Oftast är det inga problem att få ut skadeståndet när tingsrätten väl har dömt till din fördel i ärendet. Men ibland kan du ändå behöva hjälp från Kronofogden som kan driva in skulden å dina vägnar. Du skickar då in en ansökningsblankett vid namn ”Ansökan om verkställighet (skadestånd på grund av brott)”. När ansökan kommit in genomför Kronofogden en undersökning av den skadeståndsskyldige privatpersonen eller företagets ekonomi. Om ekonomin ser bra ut kan Kronofogden se till att du får det du har rätt till. Om företaget eller privatpersonen däremot inte har någon betalningsförmåga kan du i vissa fall ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten i stället.

Hur beräknas skadestånd?

Hur högt skadestånd du kan få beror på många olika faktorer. Målet är att skadeståndet ska möjliggöra att den som drabbats av skadan ska kunna återgå till samma ekonomiska läge som innan skadan uppstod. Du måste däremot kunna bevisa vilka kostnader som uppstått i samband med skadan, till exempel inkomstförlust, sjukvårdskostnader, värdeminskning eller reparationskostnader. Du kan även få ersättning för sveda och värk. Det finns ingen övre gräns för skadestånd, men tanken är att det ska fungera som en kompensation för den som drabbats av skadan och inte som ett straff för den som vållat skadan. Rådfråga gärna oss för att få reda på vilka belopp som är vanliga vid just den skada du drabbats av, även om varje tvist förstås är unik.

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt