Arv och testamente i Thailand

Funderar du på att pensionera dig i Thailand? En viktig aspekt att ha i åtanke är att flytten kan få stora juridiska konsekvenser för dina efterlevande den dag du går bort. För att vara säker på att allt blir som du önskar är det en god idé att skriva ett testamente.

Arv och testamente i ThailandArv och testamente i Thailand: 3 vanliga fallgropar

 1. Hela arvet kan omfattas av thailändsk arvslag
  Många inser inte att all deras egendom, även egendom som finns i Sverige, kan omfattas av thailändsk arvslag efter en flytt till Thailand.
 2. Inte skriva testamente om svensk arvslag
  Om man vill vara säker på att svenska regler om arv tillämpas på ens kvarlåtenskap ska man skriva in ett villkor om det i sitt testamente.
 3. Den thailändska arvsskatten
  Thailand har, till skillnad från Sverige, arvsskatt. De efterlevande kan därför bli av med delar av sitt arv.

Gäller svensk eller thailändsk lag om arv?

Thailändsk lag kan ofta gälla

Förr gällde svensk lag om arv för det mesta även för utlandssvenskar som flyttat till ett annat land. Sedan 2015 gäller nya EU-regler som innebär att det istället ofta är arvslagen i det nya landet som tillämpas.

”Hemvisten” avgör

Enligt EU:s arvsförordning är det lagen i det land där den avlidne vid tidpunkten för sin bortgång hade ”hemvist” som tillämpas på arvet. För att avgöra var någon har hemvist görs en helhetsbedömning av bland annat hur länge personen bott på en viss plats, hur långa perioder åt gången han eller hon är där, var personen har sitt sociala liv och var hans eller hennes ekonomiska intressen finns. Det är stor risk att svenskar som bor året runt eller större delen av året i Thailand och har gjort det under några år anses ha hemvist i Thailand. Har man däremot bara ett semesterboende och tillbringar större delen av året i Sverige är det mer troligt att hemvisten är svensk. I och med att hemvist-bedömningen har så stor betydelse kan det vara värt att fundera över detta inför flytten. Genom att behålla kopplingar till Sverige i form av till exempel fastigheter och olika former av uppdrag ökar chansen att behålla den svenska hemvisten.

Thailändsk lag kan gälla även för egendom som finns i Sverige

Har man hemvist i Thailand gäller alltså thailändsk arvslag. Det är viktigt att tänka på att thailändsk rätt då gäller för hela arvet, alltså även egendom som finns i Sverige. Är det så att man har hemvist i Sverige gäller svensk rätt för de svenska tillgångarna, men det kan ändå vara så att fastigheter i Thailand lyder under thailändsk rätt.

Testamentera om svensk lag

I samband med ett arvskifte är det mycket att ordna med samtidigt som arvingarna förstås sörjer den avlidne. För att det ska gå så smidigt som möjligt kan det vara skönt att använda sig av svensk lag istället för thailändsk. Vetskapen om att en lag som man känner till kommer att tillämpas kan också vara en trygghet för den som planerar för sin bortgång. Det finns därför en möjlighet att skriva in i testamentet att svensk lag ska gälla. Det innebär att svensk rätt gäller oavsett om man har ”hemvist” i Thailand. Det är bara svenska medborgare som kan använda sig av den möjligheten.

Upprätta ett thailändskt testamente för thailändsk egendom

Har du en bostad i Thailand kan det vara en god idé att upprätta ett separat, thailändskt testamente gällande den egendomen. Har du ett svenskt testamente kan det i och för sig vara giltigt i Thailand, men det finns flera risker med att bara ha det svenska testamentet. Dels har olika länder olika formella krav för att testamenten ska räknas som giltiga, vilket kan leda till problem om du åberopar ett svenskt testamente i Thailand. Dels kan processen i Thailand bli väldigt tidskrävande med enbart ett svenskt testamente eftersom regelverket kräver att det översätts på ett särskilt sätt och prövas av domstol. Dessa fallgropar undviker du med ett thailändskt testamente.

En annan fördel med ett thailändskt testamente är att det skapar möjlighet att klargöra vad som ska gälla för den annars ganska komplicerade frågan om arv av utlänningars thailändska bostäder. Den situationen är nämligen extra krånglig på grund av de thailändska regler som förbjuder utlänningar att äga mark. Det är inte ovanligt för utlänningar att äga fastigheter via thailändska bolag. I så fall blir arvet mer komplicerat eftersom det som formellt tillhört den avlidne är andelar i bolaget, och inte själva fastigheten. En annan komplicerad, och vanlig, situation är när personen i fråga äger själva byggnaden men arrenderar marken den står på. Arrendeavtalet gäller mellan personen i fråga och markägaren, och det avtalet går inte automatiskt i arv. I värsta fall kan det leda till att arvingarna äger huset men inte har rätt att använda marken det står på. För att undvika en sådan situation är det vanligt att i arrendeavtalet skriva in en så kallad successionsklausul som innebär att arvingarna kan ta över avtalet.

Thailändsk arvsskatt

Sedan 2016 har Thailand, till skillnad från Sverige, arvsskatt. Det går inte att välja att inte omfattas av den thailändska arvsskatten – även om det skulle skrivas in i testamentet skulle en sådan klausul inte få någon effekt.

Arvsskatten behöver dock inte alltid bli ett problem för arvingarna. Arvsskatt tas nämligen enbart ut på den del av arvet som överstiger 100 miljoner baht, motsvarande drygt 30 miljoner kronor. För de allra flesta svenskar kommer någon arvsskatt alltså aldrig att tas ut. Det är också så att om arvingarna inte är bosatta i Thailand beräknas underlaget för arvsskatten endast på de tillgångar som finns i Thailand och inte sådana som finns i exempelvis Sverige – vilket ytterligare höjer ribban för att komma upp i 100 miljoner baht. För de personer som omfattas av arvsskatten är den 5 % för den avlidnes barn och 10 % för övriga arvingar. Makar är undantagna från arvsskatten.

När behöver jag anlita juridisk hjälp?

Om du planerar att pensionera dig i Thailand kan det vara en god idé att ta hjälp av en advokat som kan både svensk och thailändsk juridik för att få hjälp med att skriva ett testamente och skapa trygghet inför framtiden.

Detsamma gäller om du har hamnat i en arvstvist efter att en anhörig som bott i Thailand gått bort. Se då till att välja en advokat som har kunskap om både det svenska och det thailändska rättssystemet.

(MR)

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.